Όροι Συμμετοχής - Terms Of Participation

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. Το Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών Ν. Ιωνίας Βόλου που διοργανώνει ο Χορευτικός Σύλλογος Ν. Ιωνίας Βόλου θα διεξαχθεί στο Βόλο από τις 17-19 Μαρτίου 2023.
 2. Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε Σύλλογος της Ελλάδας ή του εξωτερικού στον οποίο λειτουργεί Τμήμα Παραδοσιακών Χορών.
 3. Κάθε Σύλλογος ή Σωματείο που επιθυμεί να συμμετάσχει στο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών, θα πρέπει αρχικά να έχει λάβει γνώση από τους παρόντες όρους συμμετοχής και εν συνεχεία να αποστείλει ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής μέσω της σελίδας του Φεστιβάλ. Τα στοιχεία που θα αναγράφονται στην αίτηση συμμετοχής δεν θα αρχειοθετηθούν και θα καταστραφούν μετά το πέρας του Φεστιβάλ και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τις ανάγκες επικοινωνίας και επιλογής των Συλλόγων ή Σωματείων.
 4. Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων ανα σύλλογο 25 άτομα (συμπεριλαμβανομένου και του οδηγού)
 5. Μέγιστος χρόνος παράστασης κάθε συλλόγου 15 λεπτά.
 6. Θα υπάρχει παραδοσιακή ορχήστρα για τις παραστάσεις ή μουσική απο CD οποίος σύλλογος το επιθυμει κατόπιν συνεννόησης με τους υπεύθυνους του φεστιβάλ.
 7. Το κόστος συμμετοχής ορίζεται σε εκατόν τριάντα (130) ευρώ, ανεξαρτήτου ηλικίας, και η τιμή περιλαμβάνει:

α) 2 διανυκτερεύσεις με πρωινό σε ξενοδοχεία στην πόλη του Βόλου. Η διαμονή θα γίνει σε μονόκλινα, δίκλινα και τρίκλινα δωμάτια αναλόγως διαθεσιμότητας ( Ο χοροδιδάσκαλος κάθε Συλλόγου εξαιρειται από το κόστος).

β) Γλέντι με παραδοσιακή ορχήστρα (φαγητό, ποτό) μετά τη λήξη του Φεστιβάλ το Σάββατο.

Αιτήσεις Συμμετοχής θα κατατίθενται ως τις 30 Νοεμβρίου. Η Επιτροπή του Φεστιβάλ θα επιλέξει τους Συλλόγους που τελικά θα συμμετάσχουν και θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα της επιλογής το αργότερο μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου. Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν μέσω e-mails και από την ιστοσελίδα μας.

Η καταβολή των χρημάτων θα γίνει ως εξής:

 1. Η προκαταβολή για τη συμμετοχή (40 ευρώ) πρέπει να κατατεθεί ως τις 8η Ιανουαρίου 2023.
 2. Θα ακολουθήσει β' δόση ( 40 ευρώ) ως την 8η Φεβρουαρίου.
 3. και εξόφληση ( 50 ευρώ) με την άφιξη των συμμετεχόντων στο Βόλο.

Σε περίπτωση ακύρωσης το ποσό της προκαταβολής θα επιστραφεί στους Συλλόγους, εφόσον η ακύρωση γίνει μέχρι την 20η Ιανουαρίου 2023. Μετά την ημερομηνία αυτή προκαταβολές ΔΕΝ επιστρέφονται.

 1. Η εμφάνιση κάθε Συλλόγου θα είναι το ανώτερο 15' . Στο χρόνο αυτό μπορεί κατά βούληση να παρουσιάσει χορούς , επεξηγηματικά σχόλια ή δρώμενα της περιοχής που εκπροσωπεί.

Η ανακοίνωση της σειράς εμφάνισης των χορευτικών ομάδων θα προηγηθεί λίγες μέρες πριν την έναρξη του φεστιβάλ, το ίδιο και το αναλυτικό πρόγραμμα της διοργάνωσης. Διατηρούμε το δικαίωμα για τυχόν αλλαγές με γνώμονα πάντα την εύρυθμη διεξαγωγή του Φεστιβάλ.

 1. Ο Χορευτικός Σύλλογος Ν. Ιωνίας ως διοργανωτής του Φεστιβάλ θα μεριμνήσει για την ύπαρξη υπεύθυνου προσώπου προς διευκόλυνση κάθε Συλλόγου που θα συμμετάσχει με τη χορευτική του ομάδα για ενδεχόμενες ανάγκες της κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης.
 2. Ο Χορευτικός Σύλλογος Ν. Ιωνίας ως διοργανωτής του Φεστιβάλ διατηρεί το δικαίωμα να προβάλλει φωτογραφικό υλικό ή μαγνητοσκοπημένα στιγμιότυπα από το Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών όπου κρίνει απαραίτητο.
 3. Ο Χορευτικός Σύλλογος Ν. Ιωνίας ως διοργανωτής του Φεστιβάλ διατηρεί το δικαίωμα να μεταθέσει ή να ακυρώσει τη διεξαγωγή του Φεστιβάλ για λόγους ανωτέρας βίας ( καιρικά φαινόμενα, απεργίες κ.λ.π.) μέχρι και δεκαπέντε (15) μέρες πριν τη διεξαγωγή του Φεστιβάλ, οπότε και υποχρεούται να επιστρέψει προκαταβολές.
 4. Κάθε Σύλλογος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη σωματική και ταξιδιωτική ασφάλεια των μελών του. Ο Χορευτικός Σύλλογος Ν. Ιωνίας ουδεμία ευθύνη φέρει για ατυχήματα ή τυχόν σωματικές βλάβες που θα προκύψουν σε ενήλικα ή ανήλικα άτομα κατά τη συμμετοχή τους στο Φεστιβάλ.
 5. Κάθε αίτηση που θα υποβάλλεται προς τον Χορευτικό Σύλλογο Ν. Ιωνίας θα συνεπάγεται και την άνευ όρων αποδοχή των όρων συμμετοχής στο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών .


                  Terms Of Participation


 1. The Festival of Traditional Dances of Ionian Volos organized by the Dancing Association of N. Ionia Volou will be held in Volos on 17-19 March 2023.
 2. All Associations in Greece or abroad, in which the Department of Traditional Dances operates, have the right to participate.
 3. Any Association or Association wishing to participate in the Festival of Traditional Dances should first have learned of these terms of participation and then electronically send the application form through the Festival page. The details to be included in the application form will not be archived and will be destroyed after the end of the Festival and will only be used for the communication and selection needs of the Associations or Associations.
 4. Maximum number of participants per club 25 people (including the driver)
 5. Maximum performance time for each club is 15 minutes
 6. There will be a traditional orchestra or CD  music, which the club wishes to have in consultation with the festival's directors.
 7. The cost of participation is set at one hundred thirty (130) euro, regardless of age, and the price includes:

a) 2 overnights with breakfast in hotels in the city of Volos. The stay will be in single, double and triple rooms depending on availability (The dancers of each club are excluded from the cost).

b) Tsipouro(traditional volos drink) in traditional tsipouradika (taverns) in the city of Volos on Friday .

c) Welcome drink (the first free) from the Dance Club on Friday.

d) Afternoon coffee on the city center sea walkside of Volos on Saturday .

e) Celebration with traditional orchestra (food, drink) after the Festival ends on Saturday .

Applications will be submitted by 30 November. The Festival Commission will select the Associations that will eventually participate and will announce the results of the selection by 15 December at the latest. Those interested will be informed via e-mails and from our website.

Payment will be made as follows:

 1. The deposit for participation (€ 40 ) must be deposited by January 8th 2023.
 2. A second installment (40 euros) will follow until February 8th.
 3. and repayment (€ 50) upon the arrival of the participants in Volos.

In case of cancellation, the amount of the deposit will be refunded to the Clubs, provided cancellation is made by February 5th . After this date advances are NOT refunded.

 1. The appearance of each Association will be at most 15 '. At this time he may, at will, present dances, explanatory comments or events of the area he represents.

The announcement of the series of dance groups will take place a few days before the opening of the festival, as well as the schedule of the event. We reserve the right to make any changes in view of the smooth running of the Festival.

 1. The Dancing Association of N. Ionia as the organizer of the Festival will ensure the existence of a responsible person to facilitate each club that will participate with its dance group for its potential needs during the event.
 2. The Choir Club of N. Ionia as the organizer of the Festival reserves the right to display photographic material or recorded snapshots from the Festival of Traditional Dances where it deems necessary.
 3. The Dancing Association of Ionia as organizer of the Festival reserves the right to postpone or cancel the Festival for reasons of force majeure (weather, strikes, etc.) up to fifteen (15) days before the Festival , so he is required to repay advances.
 4. Each Association is solely responsible for the physical and travel safety of its members. The Dancing Association of N. Ionia has no responsibility for any accidents or bodily harm that will occur to adult or underage people during their participation in the Festival.
 5. Any application submitted to the Dancing Association of Ionia will imply unconditional acceptance of the terms of participation in the Festival of Traditional Dances.            Organizer            Traditional Dancing Association of Nea Ionia Volos 
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε